Archive for the tag 'אוניברסיטת תל אביב'

Oct 16 2009

הלאה לקמפוס!

ביום ראשון הקרוב למרבה הפלא אני לא מתחילה שנת לימודים חדשה. אחרי שלוש שנים מייגעות הצלחתי לסיים את כל מכסת השעות הסמסטריאליות הנדרשות ממני על מנת להשיג את התואר הנכסף וכעת כל שעלי לעשות זה להמתין לגיליון הציונים. את התואר שלי עשיתי באוניברסיטת תל אביב שנבנתה על חורבות של כפר ערבי. תמיד שיערתי שמתחת לבניין […]

10 responses so far

This is a blog At.CorKy.Net